psat-uk1

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης, ΠΣΑΤ

Hellenic Art Galleries Association

από το | since 1987

 

member of

 

www.psat-art.gr

   info@psat-art.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΣΑΤ, θεσμικός φορέας:

Hellenic Art Galleries Association, is organising institution:

από το | since 1993

 

International Contemporary Art Fair of Athens

Διεθνής Συνάντηση Αιθουσών Σύγχρονης Τέχνης

www.art-athina.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρχείο | archives>

1993>

1994>

1995>

1996>

1997>

1998>

1999>

2000>

2001>

2003>

2004>

2005>

2007>

2008>

2009>

2010>

2011>

2013>

2014>

 

 

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΠΣΑΤ
19 Ιανουαρίου 2017

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΠΣΑΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης με βάση το υπ.αρ 220/16.12.2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με την παρούσα ανακοινώνει και δημοσιεύει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την παραγωγή της διοργάνωσης της έκθεσης Art-Athina 2017.

Διαβάστε Περισσότερα


 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1987 - έως σήμερα

οργανωτικός φορέας της art athina

 

Η art athina, σε όλη την πορεία της υπήρξε ένα αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στην καλλιτεχνική  ζωή της χώρας  μας. Η συμβολή της μέχρι σήμερα ήταν σημαντική,   

πλην όμως οι εξελίξεις στα παγκόσμια εικαστικά δρώμενα  κατέστησαν πλέον αναγκαία την αναμόρφωση και μετεξέλιξη της. Με την αλλαγή της συνολικής διάρθρωσης της

art athina, ανοίγουμε μία νέα εποχή όσον αφορά την οργάνωση και το  περιεχόμενό της. Η νέα δομή και η οργανωτική φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, έχουν ως

στόχο να καταστεί ο θεσμός ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο και παράλληλα να αποκτήσει οικονομική και θεσμική αυτάρκεια.

Σκοπός μας είναι, με εξωστρεφείς πρακτικές να απεγκλωβιστούν τα εικαστικά πράγματα του τόπου μας από τον απομονωτισμό και την εσωστρέφεια.

Η art athina δεν περιορίζεται στα όρια μίας απλής έκθεσης-«συνάντηση σύγχρονης τέχνης», αλλά συμπεριλαμβάνει παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες

χαρακτηρίζονται από στοιχεία καινοτομίας, πρωτοπορίας και ουσιαστικού εικαστικού περιεχομένου.

Αυτό συμβάλλει στην πρόοδο των εικαστικών τεχνών μας και κατ' επέκταση του πολιτισμού μας. Κυρίως δε επιδιώκουμε να ενεργοποιήσουμε διαύλους επικοινωνίας και

ζύμωσης του δικού μας περιφερειακού περιβάλλοντος με τα διεθνή εικαστικά κέντρα.

Θα επιθυμούσα κλείνοντας, να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης προς τους συντελεστές της

υλοποίησης του φιλόδοξου αυτού προγράμματος. Ιδιαίτερα όμως, οφείλουμε θερμές ευχαριστίες προς όσους οραματίστηκαν, δούλεψαν, και εδραίωσαν τον ΠΣΑΤ τα

προηγούμενα χρόνια, καθώς επίσης την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο στάθηκε αρωγός και συμπαραστάτης της art athina.

 

Γιάννα Γραμματοπούλου, Αθήνα 2007

 

 

HELLENIC ART GALLERIES ASSOCIATION 1987 -  until today

organising institution of art athina

 

art athina has been throughout its course an incontestable reference point in the artistic life of our country. Its contribution has been significant so far, nevertheless

developments in the international arts scene have now made its reformation and further advancement a sine qua non condition.

With the change employed in the entire structure of Art Athina, we are initiating a new era in terms of its organization and content.

The innovative structure and philosophy of this year's organization aspire to make this institution competitive internationally and enable it to ensure financial as well

as institutional self-reliance.

By adopting transparent practices, our objective is to release local art activities from isolationism and introversion.

The art athina is not limited strictly to the boundaries of a mere art fair-"contemporary art meeting", but it also includes parallel activities and events that are marked

by the aspects of innovation, originality and substantial artistic content. This contributes to the progress of plastic arts and consequently our culture. We mainly seek

to set in motion channels of communication and osmosis between our own local community and international art centers.

To conclude and on behalf of the Board of the Hellenic Art Galleries Association, I wish to express our sincere  thanks to those whose assistance has been

Instrumental to making this ambitious idea come true. However, we would like to address our warmest thanks to those who envisaged, worked and consolidated

Hellenic Art Galleries Association in previous years, and the head of the Ministry of Culture who have been contributors and supporters to a